Öne Çıkan Yayın

NAMAZ KILMAK İSTİYORUM AMA, KILAMIYORUM DİYEN KARDEŞLERİME !

Namaz kılmak bir insanın yeryüzünde ulaşabileceği en büyük mutluluk.. Namazda Allah'ın huzuruna çıkıp O'na durumunu arz etmek...

23 Ağustos 2015

Şeyhi olmayanın şeyhi şeytan mı?

Buradaki şeyhten kasıt son zamanlarda kullanılan herhangi bir tarikata cemaate girmek.. girmeyenlerin ise yoldan sapacağı anlamında ise.. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytan demek doğru değil tabii ki..!

Cenab-ı ALLAH çok büyüktür..  bir adım gidene yolları açar, bin adım gelir..  Bu bir Hak dostunun sözü de  olur.. herhangi bir resim de.. O zamana kadar gaflet perdeleri ile yaşayan bir insan.. tek bir söz ile Allaha yönelebilir.. Namazında, Kuranında, tesettüründe.. dahası Kuranı yaşamayı ilke edinip.. dosdoğru yola erişebilir..

Peygamberler birer mürşittir, yol göstericidir.. 
Alimler, veliler  birer yol göstericidir.. Onlar ALLAhın kitabına, Resulün sünnetine yapıştıkları için.. ve bizzat da Hakkı yaşadıkları için.. insanlara örnek teşkil edip, Hakka ulaşmaya vesile olurlar..

Cenab-ı ALLAHın kullarını veli seçmesi önder yaparak  bu nur ile taçlandırması Cenab-ı ALLAH’a yürekten bağlanıp şükreden kulların nasibidir..

Allah ayetlerinde buyuruyor:
 Sabredip ayetlerimize kesin olarak inanmalarindan oturu, aralarindan, onlari buyrugumuzla dogru yola goturen onderler yaptik. Secde- 24 ayet 

İbrahim O'nun nimetlerine şükrediciydi. Allah onu beğenip seçmiş ve doğru yola iletmişti. Nahıl- 121 ayet

Samimiyetle dini yaşayan ALLAhın velileri bu konuda örnek teşkil eder.. bir insan tek başına nasıl yol alacağını bilmiyorsa.. şeytana uyabilir.. Peygamber, sünnet, fıkıh bilmeden yanlışa gidebilir.. bu anlamda doğrudur.. mürşitler rehberlik yaparlar..

Lakin .. mutlaka bir tarikat şeyhine intisap edilecek, edilmezse.. şeytana uyar manası çıkarmak doğru değil..

Yukarıda da dediğim gibi, Allah bir adım gidene on adım gider.. Yürekten isteyene kapısını açar.. Hak yola  girmek mutlaka tarikata bağlanmakla olur demek yanlıştır.. 


Buna en güzel örnek , yakın zamanda kalbini ALLAh’a açan bir kardeşimiz.. sabahın  dördünde yazılarımızla karşılaşıyor.. ve Rabbimiz  dünya hayatının geçiciliğini idrakını veriyor..
Dün dünya aldanan kardeşimiz, bugün namazında, tesettüründe.. dahası  etrafındaki sahte dostlar ile nasıl dünyaya aldandığını ve boşa yaşadığını söylüyor..
Allah son nefese kadar şevk ile daim eylesin..

Demek ki.. Hak yolu bulanlar mutlaka şeyh ile bulacak gerisi şeytana uyacak diye bir durum yok!

O zaman tarikata girmeyenler.. yanlış yolda gibi bir mana çıkar.. ya da tarikatta olmayanları küçümsemek, haddi aşmak olur.. Resulullah (as)'ın kalbini mi yardın hadisini hatırlayalım..
Ayrıca şeyh sıfatı, insanların  verdiği bir isimdir.. Kuranda Salihlerden , velilerden bahsedilir.. 

Çok fazla bilmek insanı kurtarmıyor


Çok fazla bilmek insanı kurtarmıyor.. önemli olan o bilenenler KURAN ve sünnete uygun mu? o bilinenlerle amel etmek..
İlahiyat profesörü olsan, tasavvuf eğitimleri doktorası yapsan.. ne olur..
O bildiğinle amel ediyor musun?
Yüreğin ALLAH için çarpıyor mu?
Yolum Resulümün yolu diyebiliyor musun?
Makamın mevkin, seni insan olmaya götürüyor mu?
Adım atsan Rabbim şimdi benden razı olur mu diyebiliyor musun?
İşte bütün mesele budur..
Gerisi teferruat..

Peygamberlerin hayatlarına baktığımızda.. daha önceden de anlattığım gibi, hiçbirisi din adımı değildi.. her biri farklı meslek gruplarındandı.
Allah veli kullarından bahsediyor.. Peygamberin varislerinden..
Ne soya bakıyor Cenab-ı ALlah.. ne sopa.. ne cinsiyete.. , ne hangi tarikattan olduğuna.. sadece yüreğe bakıyor..
Bir insan din adamı olabilir.. her şeyi de bilebilir.. bizim bilgimiz yanında zerre dahi etmeyebilir.. dağdaki bir çoban da olabilirsin.. hiç önemi yok..
O Rabbim dediği zaman, seni feyzi ile.. uzaklara götürebiliyor mu?

Yüreğin titriyor mu.. kendindeki eksikliği görebiliyor musun? yüzünü görmen de şart değil.. adını duyduğunda ''Allah'ı '' hatırlatıyor mu?

İşte marifet burada..
“Onlar o kimselerdir ki, Allah imanı kalplerine yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir.” (Mücâdele: 22)
Rabbim marifetli mübarek kullarından eylesin bizleri..
Gülümce Yıldız (ilk yayın 04-2015 )

22 Ağustos 2015

Yasin Suresi- Arapca ve Türkçe Okunuşu ile..

Yasin Suresi 


Yasin Suresi Arapça 1. SayfasıYasin Suresi Arapça 2. SayfasıYasin Suresi Arapça 3. SayfasıYasin Suresi Arapça 4. SayfasıYasin Suresi Arapça 5. SayfasıYasin Suresi Arapça 6. SayfasıYasin Suresi Okunuş 

1. Yasın
2. Vel kur'anil hakiym
3. İnneke le minel murseliyn
4. Ala sıratım müstekıym
5. Tenziylel aziyzir rahıym
6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun
8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun
11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn
13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun
14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun
16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun
17. Ve ma aleyna illel belağul mübın
18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun
20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn
21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun
22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun
24. İnnı izel le fı dalalim mübın
25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun
27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun
32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun
33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun
34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun
36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun
37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym
39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun
41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn
45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn
47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın
48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn
49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun
50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun
53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun
54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun
55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym
59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn
61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym
62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun
63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun
69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn
70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın
71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun
72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun
73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun
74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun
77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım
80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım
82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun
83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun